16 november 2018

16 november 2018

Prinsekerk - Schepenstraat 69, 3039 NC Rotterdam

Requiem John Rutter
Messe in A César Franck

dirigent: Mark Lippe sopraan: Lilian Tong Lai Yin tenor: Francis Ng Ka Foon bariton: Hidde Kleinkamp begeleiding: Het Promenade Orkest orgel: Iddo van der Giessen