Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download deze Privacyverklaring (pdf)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

De Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging ‘Halleluja’ respecteert de privacy van haar koorleden en van bezoekers van haar website.
In deze privacyverklaring vindt u informatie over persoonsgegevens die Halleluja verzamelt en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

KCOV Halleluja stelt zich ten doel oratoria en andere klassieke koorwerken onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Zij doet dit door ten minste twee maal per jaar een concert te geven.

Persoonlijke data die worden bewaard

Halleluja houdt persoonsgegevens bij van:

 • Leden
 • Dirigent
 • Vrienden en donateurs van het koor
 • Sponsors en zakelijke relaties van het koor
 • Individuele musici
 • Andere koren en organisaties

Soort gegevens die worden bewaard

 • van leden van het koor: naam met foto, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht, stemgroep en het jaar van aanvang van het lidmaatschap
 • van meewerkende musici: persoonsgegevens met betrekking tot de uitoefening van hun vak
 • van vrienden, donateurs en degenen die belangstelling tonen voor onze concerten: naam, adres, woonplaats, telefoon en email-adres
 • van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting of vereniging): naam adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, website en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.

Tijdens concerten kunnen fotoreportages gemaakt worden.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Ledenlijst (alleen toegankelijk voor de leden via een individueel wachtwoord)
 • Contact onderhouden
 • Informatie over concerten

Foto’s worden gebruikt voor:

 • Het leren kennen van de leden onderling (uitsluitend voor intern gebruik)
 • Bekendheid geven aan de activiteiten van het koor op de website, sociale media en eventueel dagbladen.

Bewaartermijn

Halleluja bewaart deze persoonsgegevens van de leden zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt met wie Halleluja een verwerkersovereenkomst afsluit om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, zoals de webmaster.

De gegevens van de koorleden zijn te vinden op de alleen voor leden via een wachtwoord toegankelijke ledenlijst op de ledenpagina van de website. Ook de foto’s van de koorleden staan hierop.
Foto’s in het kader van de publiciteit staan op de website, sociale media en eventueel in de krant.

Persoonsgegevens van bestuursleden en de dirigent worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan

 • de Kamer van Koophandel
 • de Koninklijke Christelijke Zangers Bond
 • bij de aanvragen voor subsidies van fondsen, bedrijven of instellingen.

Voor het overige worden deze gegevens niet gedeeld met anderen.

Beveiliging van de gegevens

Het bestuur van KCOV Halleluja is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Er is gezorgd voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Gegevensinzage

De leden hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen.

Contact

Voor verdere toelichting of klachten kunt u contact opnemen met de secretaris van KCOV Halleluja via secretaris@kcovhalleluja.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor alle achtergrondinformatie betreffende de AVG, ook over het geven van tips of het indienen van een klacht, verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.